Gun Stad

Artist: Na h-Òganaich

Name: Gun Stad

Released: 2009

Label: Macmeanmna

Format: Cristal

Total playing: 47'00

Bonus: Import Scotland

Price : 12.50 €

Add to the basket

Ref.: CR00437MACM

Share

Gun Stad (Na h-Òganaich)

Long-awaited brand new album from the legendary Gaelic group, Na h-Òganaich: Margaret MacLeod, Donnie MacLeod and Noel Eadie. Produced and Engineered by Simple Minds' Mick MacNeil and Mastered at Abbey Road, London.

Na h-Òganaich - Musicians

 • Margaret MACLEOD : vocal
 • Donnie MACLEOD : vocal, guitar
 • Noel EADIE: vocal, guitar

Gun Stad - Sound extracts

 • Màl na Mara
 • Tha m'eudail is m' aighear 's mo ghràidh
 • Fear a Bhàta
 • Sabhal Iain 'Ic Ùisdein
 • 'S fhada leam an oidhche gheamhraidh
 • Òran Cladaich
 • Mhòrag, leat shiùbhlainn
 • Puirt à Beul
 • Cànan nan Gàidheal
 • Mi le m' uilinn air mo ghlùin
 • Plòidh le Puirt
 • Eilean a' Cheò
 • Aodann Strathbhàin
 • Ars' an Gobha "Fuiricheamaid"
 • Coisich, a rùin

Links