Seòladh Dhachaigh

Artist: Kenneth Thomson

Name: Seòladh Dhachaigh

Released: 2004

Label: Macmeanmna

Format: Cristal

Total playing: 46'49

Bonus: Import Scotland

Price : 12.50 €

Add to the basket

Ref.: CR00412MACM

Share

Seòladh Dhachaigh (Kenneth Thomson)

This is Kenneth's first solo album, and he has taken the opportunity to include his own favourite songs, many of which are very popular with Gaelic song enthusiasts. He is joined by some of Gaeldom's finest musicians, and the combination is very satisfying.

Kenneth Thomson - Musicians

 • Keneth THOMSON : vocals
 • Mary Ann KENNEDY : vocals, piano, clarsach
 • Allan HENDERSON : vocals, piano, fiddle, whistle
 • Ingrid HENDERSON : vocals, piano, clarsach
 • Fiona HUNTER : vocals, cello
 • Angus MACPHAIL : vocals, accordion
 • Andrew ROBERTSON : vocals
 • Chaz STEWART : vocals, electric and acoustic guitars, bass guitar
 • Nick TURNER : bass guitar

Seòladh Dhachaigh - Sound extracts

 • Mo Chaileag Shaineartach
 • He Ro Nighean Ho Ro Nighean
 • Nach Gorach Mi Gad Chaoineadh
 • An t'Alltan Dubh
 • Fuirich A Ribhinn
 • Seoladh Dhachaigh
 • O Horo Mo Chailin Donn
 • Eilean Scalpaidh Na Hearadh
 • Duanag An t-Seoladair
 • Gruagach Dhonn A'Bhroillich Bhain
 • Muile Nam Mor-Bheann
 • Gruagach Og An Fhuilt Bhain
 • Dhealaich Mise 'Nochd Ri'm Leannan
 • Balaich An Iasgaich
 • O Luaidh

Links