Seòladh

Artist: Iain MacKay

Name: Seòladh

Released: 1995

Label: Macmeanmna

Format: Cristal

Total playing: 34'00

Bonus: Import Scotland

Price : 12.50 €

Unavalaible

Availability : Receive an email

Ref.: CR00393MACM

Share

Seòladh (Iain MacKay)

Iain's first album with Macmeanmna. The late Fred MacAulay said about Seòladh, "The surprising thing is that such a popular singer has recorded very little for his enthusiastic public. He now however makes amends with this album."

Iain MacKay - Musicians

 • Iain MACKAY : vocals
 • Kenny MACDONALD : guitar
 • Stevie LAWRENCE : bouzouki, percussion
 • Charles MACLEOD : accordion
 • Alex MURDO MACLEOD : accordion
 • Blair DOUGLAS : piano, accordion, keyboards
 • Gavin MARWICK : fiddle
 • Catriona MACLEOD, Charles MACLEOD, Arthur CORMACK : backing vocals

Seòladh - Sound extracts

 • M'eudail air do shuilean donna
 • Och nan och tha mi fo mhulad
 • Mo nishean donn 's toigh leam thu
 • s e siabost as boidhche leam
 • Mairi mhin mheall-shuilleach
 • Eilean beag Leodhais
 • Banais Mor Chamshroin
 • Ceann Loch an Duin
 • Ochoin a Righ gur e mi tha muladach
 • Mor nighean a Ghibearlain
 • Bu tu mo chruinneag bhoidheach
 • Direadh nam beann arda

Links