Sguab is dlòth

Artist: Donnie Murdo MacLeod

Name: Sguab is dlòth

Released: 2000

Label: Macmeanmna

Format: Cristal

Total playing: 52'00

Bonus: Import Scotland

Price : 12.50 €

Unavalaible

Availability : Receive an email

Ref.: CR00399MACM

Share

Sguab is dlòth (Donnie Murdo MacLeod)

Donnie Murdo MacLeod comes from Stornoway, and long before he won the Traditional Gold Medal at the 1996 National Mod in Blairgowrie, he was established as one of the best traditional Gaelic singers of his generation.

Donnie Murdo MacLeod - Musicians

 • Donnie Murdo MACLEOD : vocals
 • Mary Ann KENNEDY : piano, clarsach
 • Allan MACDONALD : pipes, additional vocals
 • Arthur CORMACK : additional vocals

Sguab is dlòth - Sound extracts

 • O 's toil 's gu rò thoil leam
 • Dh'fhalbh m'inntinn
 • Tha sneachd' air Druim Uachdair
 • Am maraiche 's a leannan
 • Cuir a chinn dìlis
 • Tha mise fo mhulad san àm
 • Nuair a ràinig mi 'n doras
 • Smeòrach Chlann Ràghnaill
 • 'S mi air m'uilinn sa' leabaidh
 • Màiri Nighean Alasdair - Gaol na h-Oige
 • Ri fuaim an taibh
 • Air feasgar soilleir samhraidh
 • A chailin duinn a chuailein rèidh
 • Uamh an Oir

Links