Slighe an Airgid

Artist: Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu

Name: Slighe an Airgid

Released: 2008

Label: Macmeanmna

Format: Cristal

Total playing: 54'00

Bonus: Import Scotland

Price : 12.50 €

Add to the basket

Ref.: CR00432MACM

Share

Slighe an Airgid (Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu)

This album by one of Scotland's top Gaelic choirs features songs delightfully arranged by their conductor, Kenneth Thomson

Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu - Musicians

 • Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu Choir : vocals
 • Kenneth THOMSON : conductor

Slighe an Airgid - Sound extracts

 • Balaich an Iasgaich
 • An Eala Bhàn
 • Bhon Chuir Mo Leannan / Dh'falbhainn sgiobalta / Ruidhleadh mo nighean donn
 • Chorra-Ghritheach Dhonn
 • An Ubhal as Àird'
 • Camanachd Ghlaschu (ladies)
 • Murt na Ceapaich
 • Barcelona
 • Illean Bithibh Sunndach
 • Fàilte do Eilean Leòdhais (men)
 • Breisleach
 • Ille Chrùbaich Anns a' Ghleann / 'S grinn a' Chaileag Màiri Anna
 • Àirigh a' Chulchinn
 • An t-lasgair
 • Bha Mi Latha Samhraidh (ladies)
 • Soraidh le Eilean a' Cheò
 • Maraiche nan Cuantan
 • Miann Cridhe

Links