Seòladh Dhachaigh

艺人: Kenneth Thomson

名字: Seòladh Dhachaigh

发出: 2004

商标: Macmeanmna

样扳: Cristal

唱片的日期: 46'49

免费赠品: Import Scotland

价钱 : 12,50 €

加入篮

号码: CR00412MACM

Share

Seòladh Dhachaigh (Kenneth Thomson)

This is Kenneth's first solo album, and he has taken the opportunity to include his own favourite songs, many of which are very popular with Gaelic song enthusiasts. He is joined by some of Gaeldom's finest musicians, and the combination is very satisfying.

Kenneth Thomson - 音乐家

 • Keneth THOMSON : vocals
 • Mary Ann KENNEDY : vocals, piano, clarsach
 • Allan HENDERSON : vocals, piano, fiddle, whistle
 • Ingrid HENDERSON : vocals, piano, clarsach
 • Fiona HUNTER : vocals, cello
 • Angus MACPHAIL : vocals, accordion
 • Andrew ROBERTSON : vocals
 • Chaz STEWART : vocals, electric and acoustic guitars, bass guitar
 • Nick TURNER : bass guitar

Seòladh Dhachaigh - 唱片的摘记

 • Mo Chaileag Shaineartach
 • He Ro Nighean Ho Ro Nighean
 • Nach Gorach Mi Gad Chaoineadh
 • An t'Alltan Dubh
 • Fuirich A Ribhinn
 • Seoladh Dhachaigh
 • O Horo Mo Chailin Donn
 • Eilean Scalpaidh Na Hearadh
 • Duanag An t-Seoladair
 • Gruagach Dhonn A'Bhroillich Bhain
 • Muile Nam Mor-Bheann
 • Gruagach Og An Fhuilt Bhain
 • Dhealaich Mise 'Nochd Ri'm Leannan
 • Balaich An Iasgaich
 • O Luaidh

连系