Guth a Shnìomhas

艺人: Kenna Campbell

名字: Guth a Shnìomhas

发出: 1999

商标: Macmeanmna

样扳: Cristal

唱片的日期: 58'00

免费赠品: Import Scotland

价钱 : 12,50 €

加入篮

号码: CR00398MACM

Share

Guth a Shnìomhas (Kenna Campbell)

This release, produced by Arthur Cormack and Mary Ann Kennedy, is a collection of BBC archive recordings over thirty years, combined with newly-recorded material for the album at Cava Studios in Glasgow. Also on the album are Kenna’s younger daughter Wilma, and Bannal – a group of Glasgow-based women who specialise in the performance of waulking songs.

Kenna Campbell - 音乐家

 • Kenna Campbell : vocals
 • Mary Ann KENNEDY : harp, piano, additional vocals
 • Alastair McDonal : guitar
 • Bannal : additional vocals
 • Carmina : additional vocals
 • Allan HENDERSON : fiddle
 • Iain MACFARLAINE : whistle
 • Falkirk Junior Gaelic Choir (conductor : Mary MACLEAN)
 • Wilma KENNEDY : additional vocals

Guth a Shnìomhas - 唱片的摘记

 • Nuair bha mi òg
 • Oran Beinn-Li
 • Chuir mi chas mhór
 • Tha'n t-uisg', tha'n ceò
 • Rannan Breugach
 • Laoidh Fhraoich
 • As an doimhneachd
 • Deàrrsadh gealaich air Loch Hòstadh
 • A' Ràcan a bh' againne
 • O, 's ann tha mo ghaol-sa thall
 • Bothan àirigh am Bràigh Rainneach
 • Alasdair á Gleanna Garadh
 • Tha Biodag aig MacThòmais / Siud a' rud a thogadh fonn / Alasdair gorm
 • Am maraiche ' a leannan
 • Fac thu na féidh? / Chuirinn mo bhalachan
 • Cumha lain Ghairbh
 • A' Chlach agus Màiri
 • Chaidh mo Dhonnachadh na bheinn
 • Bha buachaillean an dùthaich shear
 • Mo bhó dhubh mhór / Tiugainn leam 'ille dhuibh / Tha fear am beinn Ruidhleadh mo nighean donn

连系