Sguab is dlòth

艺人: Donnie Murdo MacLeod

名字: Sguab is dlòth

发出: 2000

商标: Macmeanmna

样扳: Cristal

唱片的日期: 52'00

免费赠品: Import Scotland

价钱 : 12,50 €

每有唱片

Availability : Receive an email

号码: CR00399MACM

Share

Sguab is dlòth (Donnie Murdo MacLeod)

Donnie Murdo MacLeod comes from Stornoway, and long before he won the Traditional Gold Medal at the 1996 National Mod in Blairgowrie, he was established as one of the best traditional Gaelic singers of his generation.

Donnie Murdo MacLeod - 音乐家

 • Donnie Murdo MACLEOD : vocals
 • Mary Ann KENNEDY : piano, clarsach
 • Allan MACDONALD : pipes, additional vocals
 • Arthur CORMACK : additional vocals

Sguab is dlòth - 唱片的摘记

 • O 's toil 's gu rò thoil leam
 • Dh'fhalbh m'inntinn
 • Tha sneachd' air Druim Uachdair
 • Am maraiche 's a leannan
 • Cuir a chinn dìlis
 • Tha mise fo mhulad san àm
 • Nuair a ràinig mi 'n doras
 • Smeòrach Chlann Ràghnaill
 • 'S mi air m'uilinn sa' leabaidh
 • Màiri Nighean Alasdair - Gaol na h-Oige
 • Ri fuaim an taibh
 • Air feasgar soilleir samhraidh
 • A chailin duinn a chuailein rèidh
 • Uamh an Oir

连系