Bho Dhòrn gu Dòrn

艺人: Bannal

名字: Bho Dhòrn gu Dòrn

发出: 2006

商标: Macmeanmna

样扳: Cristal

唱片的日期: 57'00

免费赠品: 1CD + 1DVD / Import Scotland

价钱 : 12,50 €

加入篮

号码: CR00418MACM

Share

Bho Dhòrn gu Dòrn (Bannal)

Bannal is a Glasgow-based group dedicated to singing traditional Gaelic waulking songs. They take the songs back to their original context, producing a sound close to the original archive recordings. Eight of the women take turns in the role of leader, keeping the sound of the vocals varied and interesting. The rest of the women form the chorus for the response, sometimes adding in sounds of excitement in response to the lyrics of the songs. The rhythmic beating is prominent, as is required for authenticity, but not so overbearing as to cover any of the wonderful vocals.

Bannal - 音乐家

 • Kenna CAMPBELL, Catherine FLETCHER, Christine GRANT, Wilma KENNEDY, Mairi MACARTHUR, Chrissie MACINNES, Maeve MACKINNON and Mary C MACLEAN : vocals

Bho Dhòrn gu Dòrn - 唱片的摘记

 • O's fhada bhuainn Anna
 • Tha Fadachd Orm Fhìn
 • A ir a leabaidh 's mi m' ònar
 • Dheanainn sùgradh ris an nighinn duibh
 • Gur e mo ghille dùbh dhonn
 • Oichù is hiùraibh éile
 • Ged is grianach an latha
 • Latha Dhomh 's Mi Siubhal Mòintich
 • Hù ra bho hó
 • A Mhic lain 'ic Sheumais
 • Mairead nan Cuiread
 • An Cùl Bachalach
 • Turas Dhòmhsa chon na Galldachd
 • Cha bhi mi buan
 • Dh' fhlbh mo rùn 's dh' fhàg e'n cala
 • Seinn o horó seinn
 • Chì mi fada bhuam
 • Port na Caillich
 • Fhilidh fhilidh!

连系