Mu Dheireadh Thall - At long last

Arzour: Calum Ross

Anv: Mu Dheireadh Thall - At long last

Deuet er maez e: 2015

Labell: Macmeanmna

Ment: Digifile

Padelezh en holl: 48'00

Hag ouzhpenn: Enporzh bro-Skos

Priz : 12,50 €

Ouzhpennañ er baner

Ref.: DF01372MACM

Skignañ

Mu Dheireadh Thall - At long last (Calum Ross)

 

Calum Ross a remorté plusieurs médailles en chant (Nova Scotia Medal, Oban Times Gold Medal, Mod Gold Medal and the Gold Medal for Traditional Singing). Cet album était attendu de longue date. Il regroupe des chants enregistrés par Calum pour la BBC et quelques nouveaux airs spécialement enregistrés pour cet album.

Calum Ross - Sonerien

 • Calum ROSS : chant
 • Ross WILSON : piano
 • Iain SMITH : accordéon
 • Duncan FINDLAY : guitare

Mu Dheireadh Thall - At long last - Bommoù da glevet

 • Fàilt' air Rubha Bhatairnis
 • Gruagach og an fhuilt bhàin
 • An eala bhàn
 • A nighean bhuidhe bhàin
 • Air fail il o ro mo Mhàiri bhàn
 • 'S cian nan cian bho dh'fhàg mi Leodhas
 • Calum Beag
 • Oran Chiorstaidh Bhruis
 • Sine Chaluim Bhàin
 • Duanag a' chiobair
 • Tiugainn leam thar sàile
 • Cumha an t-seana Ghàidheil
 • Gillean Ghleann Dail
 • Far an robh mi 'n raoir
 • Mo rùn-s' a' mhaighdeann

Liammoù